werk in uitvoering
  NATUURBESCHERMING   WETTEN+OVEREENKOMSTEN
 
   
 
Europese Unie regelingen
ter bescherming van de natuur
 
- KNMNV ROTTERDAM -
 
VOGELRICHTLIJN HABITATRICHTLIJN WEBLINKS
VERDRAG VAN BERN VERDRAG VAN PARIJS 1992  
VERDRAG VAN HELSINKI VERDRAG VAN CHARLEVILLES-MÉZIERES
.
  NAT.BES.WETTEN NEDERLAND
  NAT.BES.REGELINGEN EUROPESE UNIE
  NAT.BES.REGELINGEN MONDIAAL

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Regelingen ter bescherming van de natuur in de Europese Unie /\
NaaR
BoVeN
Richtlijn behoud vogelstand
(EEG 1979)
 

In de Vogelrichtlijn is voorgeschreven dat de lidstaten van de Europese Unie enkele beschermende maatregelen moeten nemen:

- Voor alle vogelsoorten moeten er voldoende gevarieerde leefgebieden van voldoende omvang worden behouden of gerealiseerd (artikel 3);

- Voor sommige vogelsoorten moeten de daarvoor bijzonder geschikte gebieden worden aangewezen als vogelbeschermingszone (artikel 4); welke gebieden dit betreft is aangegeven in de IBA-lijst (IBA = Inventory of Bird Areas).
Er zijn inmiddels 79 gebieden aangewezen (deels nadat Nederland door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap was veroordeeld omdat er te weinig en te kleine gebieden waren aangewezen (19-5-1998, AB 1998, 4O3) ).

- Een verbod vogels te vangen en eieren te rapen (behoudens uitzonderingen) (artikel 7).

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Regelingen ter bescherming van de natuur in de Europese Unie /\
NaaR
BoVeN
Habitatrichtlijn
(EEG 1992)
 

De opzet van de Habitatrichtlijn is dat de lidstaten van de Europese Unie lijsten opstellen van in hun land gelegen gebieden die bescherming verdienen vanwege de daarin aanwezige natuurwaarden.

Die lijsten moesten uiterlijk in 1995 aan de Europese Commissie worden ingezonden. Daarna zou de Commissie uiterlijk in 1998 een Europese lijst opstellen. Een en ander heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. (d.d. 2002)

De bedoeling is dat de in de Europese lijst opgenomen gebieden bescherming genieten in die zin dat er in beginsel niet mag worden gebouwd.
Bebouwing is wel mogelijk indien deze zodanig plaatsvindt dat er geen schade voor de te beschermen natuur is te verwachten alsmede indien er dringende reden van groot openbaar belang bestaan om een bepaald bouwplan te realiseren.
In laatstgenoemd geval moeten compensatiemaatregelen worden getroffen.

Naar de originele tekst van de Habitatrichtlijn.

Naar de lijst van HABITATGEBIEDEN VAN ZUID-HOLLAND

Naar de lijst van HABITATGEBIEDEN VAN NEDERLAND

.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Regelingen ter bescherming van de natuur in de Europese Unie /\
NaaR
BoVeN
Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa
(Bern 1979)
 

http://www.coe.fr/eng/legaltxt/104e.htm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Regelingen ter bescherming van de natuur in de Europese Unie /\
NaaR
BoVeN
Verdrag inzake de Bescherming van het Mariene Milieu in het Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR)
(Parijs 1992)
 

http://www.ospar.org

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Regelingen ter bescherming van de natuur in de Europese Unie /\
NaaR
BoVeN
Verdrag betreffende de Bescherming en het Gebruik van de Grensoverschrijdende Waterlopen en Internationale Meren.
(Helsinki 1992)
 

http://www.unece.org/env/water_h.htm

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Regelingen ter bescherming van de natuur in de Europese Unie /\
NaaR
BoVeN
Verdrag inzake de Bescherming van de Maas
(Charlevilles-Mézieres 1994)
 


http://waterland.net/icbm

.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Regelingen ter bescherming van de natuur in de Europese Unie /\
NaaR
BoVeN
Weblinks
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Deze pagina kwam tot stand met medewerking van mr. E.L. Bal.

/NATBESWETEU.htm

© StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2019

Titel
REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE NATUUR IN DE EUROPESE UNIE (GEMEENSCHAP)

Beschrijving

Trefwoorden: