werk in uitvoering
  NCR SECTIES
NATUURBESCHERMING

WETTEN+OVEREENKOMSTEN
NB-WETTEN-NEDERLAND

 
   
 
Natuurbeschermingswet
.
 
- NatuurCentruM ROTTERDAM -
 
OVERZICHT WETTEKST LITERATUUR WEBLINKS
         
         

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Natuurbeschermingswet /\
NaaR
BoVeN
Overzicht
 

De Natuurbeschermingswet kan worden gebruikt ter uitvoering van de internationale regelingen die de deelnemende staten verplichten in bepaalde gebieden de natuurwaarden in stand te houden.
Als een gebied op de lijsten van de
Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of het Ramsar-verdrag staat, kan de minister het "aanwijzen" (artikel 27) .
Voordeel van die aanwijzing is dat men zich voor de bescherming dan op Nederlandse wetgeving kan beroepen
Zie voor een groot aantal aanwijzingsbesluiten - Staatscourant 2000, 65.

Er kunnen gebieden tot beschermd natuurmonument worden aangewezen. Alsdan is er een vergunningsplicht voor schadelijke handelingen in - en soms om - het gebied.
Criterium bij de vergunningverlening is dat de handelingen de natuurlijke kenmerken niet mogen aantasten, tenzij zwaarwegende openbare belangen daartoe nopen. De minister kan algemene belangen aanwijzen die voorgaan.
De gebieden moeten worden opgenomen in het provinciale milieubeleidsplan.

Er kunnen ook gebieden tot beschermd landschapsgezicht worden aangewezen. De gebieden moeten in het bestemmingplan als onbebouwd worden opgenomen.

Tenslotte kunnen er subsidies worden verleend. Die mogelijkheid bestond reeds langer op grond van de
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en de
Subsidieregeling natuurbeheer 2000.
Een deel van de gelden komt af van de Europese Unie.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbeschermingswet
Wettekst     /\
NaaR
BoVeN
 

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbeschermingswet
Literatuur /\
NaaR
BoVeN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbeschermingswet
Weblinks /\
NaaR
BoVeN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/NATBESWET.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 19 december 2020

Titel
NATUURBESCHERMINGSWET NEDERLAND

Beschrijving

Trefwoorden