werk in uitvoering
  ALGEMEEN
  De Vereniging
Historie
 
.
 
KNNV ROTTERDAM
10 jaar
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
OPROEP UIT NATURA 1926
VERSLAG  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


10 jaar KNNV ROTTERDAM
Oproep

.

/\
NaaR
BoVeN


10 jaar KNNV ROTTERDAM
Verslag

Het tienjarig jubileum in 1926 werd groots gevierd.
In september wordt in de Doelen een grote herfsttentoonstelling van paddestoelen, herfstbloemen en vruchten gehouden.
Op zaterdag 13 november wordt voor de leden een feestavond georganiseerd. Het officiële gedeelte bestaat uit een lezing door A.F.J. Portielje en een lichtbeeldenserie van excursies uit het afgelopen decennium toegelicht door Des Tombe.
Na afloop vertrekt het gezelschap naar restaurant Martinot voor een feestmaaltijd.
De dichter van de vereniging G. van Roon schrijft voor deze gelegenheid een "overpeinzing bij den feestmaaltijd", waarin hij bij de 10 zo snel voorbijgevlogen jaren stilstaat. Hij zwaait vooral Birnie en Des Tombe veel lof toe.

.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


10 jaar KNNV ROTTERDAM
Uit NATURA 1926

Orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
Verschijnt den 15den van elke maand.
1926 15 December No.12

Mededeelingen van het Hoofdbestuur

Een prachtig voorbeeld !

Zooals bekend is, bestond onze afdeeling Rotterdam onlangs tien jaar. Eerlang zal men zeker in ons vereenigingsorgaan van de met het oog op dit jubileum gehouden feestvergadering een verslag kunnen lezen.
Het is niet mijn doel. hierop vooruit te loopen en aldus den volijverigen Rotterdamschen secretaris den wind uit de zeilen te nemen. Ik heb met deze mededeeling een andere bedoeling, namelijk: aan afdeelingen, waar een weinig opgewekt vereenigingsleven heerscht. toe te roepen: leest aandachtig het verslag van bovengenoemden secretaris, tracht de arbeidsmethode van deze groote zuster eens na te volgen; en vooral: hebt als bestuurders en leden zooveel tijd en arbeid voor uwe afdeeling over als men daar eraan geeft. En met succes! Zelden toch hebben de vier hoofdbestuursleden met zooveel genoegen een opgewekten feestavond meegemaakt als daar in de Maasstad. Met hoeveel plezier aanschouwden de leden allereerst talrijke lichtbeelden van voorvallen op excursies. gedurende dit decennium gehouden en toegelicht door den heer des Tombe. Inderdaad deed het menige dame al vroolijk aan zich nog eens zelf terug te zien. tien jaar jonger, maar in een tien jaar ouder costuum! Van hoeveel opgewekt vereenigingsleven spraken die beelden! Dat de heer Portielje met zijn schitterende opnamen van Artis-dieren en zijn zeer belangwekkende en tot zelf nauwkeurig waarnemen aansporende mededeelingen een uitnemend redenaar is voor een feestvergadering. weet menige afdeeling al wel.
En daarna vereenigden we ons aan een gezellig souper. Verdienstelijke leden hadden de lotgevallen hunner afdeeling in versmaat gebracht en we hebben allen tezamen deze luidkeels uitgezongen. Weer anderen hadden een alleraardigst tooneelstuk in elkaar gezet, waarbij zelfs een aangespoelde walvisch achter in de zaal bleek aanwezig te zijn. Volgens de regelen der kunst door Dr. v. Deinse opengesneden, bleek het zeemonster in zijn buik vier moderne Jona's te herbergen. die humoristische zangen ten beste gaven, slaande op episoden uit het vereenigingsleven. Tot laat in den nacht want de tijd, zoo aangenaam doorgebracht, verliep ongemerkt - bleef men zeer genoeglijk bijeen. Hoe voelden die vele leden zich één met elkaar, hoe heeft dit vroolijk feest hun onderlingen band weer versterkt! Komt, noodlijdende afdeelingen. die klaagt over te weinig belangstelling bij uwe leden. volgt eens het flinke voorbeeld van uwe tienjarige, groote zuster Rotterdam! Ik wed, dat de ijverige Secretaris, de heer des Tombe, volbloed propagandist voor de N.N.V. organisateur des victoires. u zijn werkmethode wel eens wil uitleggen als ge het hem vraagt !
Ga zoo voort afdeeling Rotterdam; zwakken, beschroomden zusteren ten voorbeeld !

De Alg. Secr. CHR. H.I. RAAD.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/10JAAR.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
10 JAAR KNNV ROTTERDAM

Beschrijving

Trefwoorden